Ćwiczenia z ontologii (2018/2019)

 

(A) terminy testów: (i) 14-15.11.2018; (ii) 16-17.01.2019; (iii) 20-21.03.2019; (iv) 22-23.05.2019

 

(B) zaliczenie – ocena wyznaczona przez punktację uzyskiwaną na podstawie: (i) czterech testów sprawdzających w ciągu roku akad. (jednorazowych, niepoprawialnych testów zamkniętych, składających się z 10 pytań); (ii) ustnej prezentacji na zadany temat; (iii) wykonania zleconego zadania pisemnego (z nieprzekraczalnym terminem do 24-25 kwietnia 2019r.); (iv) jednorazowych i niepoprawialnych kartkówek kontrolnych; (v) aktywności; (vi) obecności.

 

(C) wszystkie elementy ćwiczeń, wpływające na zaliczenie zajęć oraz ocenę, są całkowicie DOBROWOLNE

 

(D) zwolnienia lekarskie mogą być uwzględnione wyłącznie w wypadku nieobecności podczas testów zaliczeniowych

 

(E) lista lektur (kolejność lektur chronologicznie odpowiada kolejności zajęć, podkreślone teksty stanowią lektury obowiązkowe do egzaminu):

 

(1) Hempoliński M., Podstawowe pojęcia i zagadnienia ontologii, [w:] tegoż, Filozofia współczesna. Wprowadzenie do zagadnień i kierunków, PWN, 1989, s. 62-83;

(2) Quine W.v O., O tym, co istnieje, [w:] tegoż, Z punktu widzenia logiki. Dziewięć esejów logiczno-filozoficznych, tłum. B. Stanosz, Aletheia, Warszawa 2000, s. 29-47;

(3) Bigaj T., Niektóre zagadnienia związane z pojęciem istnienia, [w:] Prace z pragmatyki, semiotyki i metodologii semiotyki, J. Pelc (red.), Ossolineum, Wrocław 1991, s. 247-258;

(4) Odrowąż-Sypniewska J., Istnienie i identyczność, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 87-126;

(5) Bigaj T., Kłopoty z abstraktami, [w:] tegoż, Kwanty, liczby, abstrakty. Eseje popularne z filozofii nauki, Semper, Warszawa 2002,s. 48-68 (rozdział 3);

(6) Armstrong D.M., Czy naturalista może wierzyć w uniwersalia?, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami, t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 190-201;

(7) Augustynek Z., Trzy realizmy, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. I, Petit, Warszawa 1996, s. 202-218;

(8) [dwie lektury] Misiek J., O pojęciu materii, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 25-28; Augustynek Z., Wersje materializmu, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 29-36;

(9) Loux M.J., Beyond Substrata and Bundles: A Prolegomenon to a Substance Ontology, [w:] S. Laurence, C. Macdonald (red.), Contemporary Readings in the Foundations of Metaphysics, Blackwell, Oxford 1998, s. 233-247;

(10) Loux M.J., The Necessary and the Possible, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 153-186;

(11) Plantinga A., Dwie koncepcje modalności: modalny realizm i modalny redukcjonizm, [w:] T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, TN KUL Lublin 1995, s. 217-256;

(12) Kripke, S., Identyczność a konieczność, [w:] T. Szubka (red.), Metafizyka w filozofii analitycznej, TN KUL, Lublin 1995, s. 95-125;

(13) Crane T., Czas, Roczniki Filozoficzne 1(2007), s. 249-263;

(14) [dwie lektury] Ajdukiewicz K., Czas, [w:] tegoż, Język i poznanie, t. II, PWN, Warszawa 1985, s. 384-386; Augustynek Z., Kazimierz Ajdukiewicz o czasie, [w:] J. Pelc (red.), Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin, Biblioteka Myśli Semiotycznej, PTS, Warszawa 1992, s. 23-27;

(15) Augustynek Z., Ewentyzm punktowy, [w:] tegoż, Czasoprzestrzeń. Eseje filozoficzne, WFiS UW, Warszawa 1997, s. 174-183;

(16) Ajdukiewicz K., Zmiana i sprzeczność, [w:] J.J. Jadacki, T. Bigaj, A. Lissowska (red.), Co istnieje?..., t. II, s. 66-82;

(17) Czeżowski T., Identyczność a indywiduum i jego trwanie, [w:] tegoż, Odczyty filozoficzne, Wyd. TNwT, Toruń 1958, s. 160-168;

(18) Loux M.J., Concrete particulars II. Persistence Through Time, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 230-258;

(19) Sider Th., Constitution, [w:] E. Conee, Th. Sider, Riddles of Existence. A Guided Tour of Metaphysics, (New Edition), Clarendon Press, Oxford 2014, s. 136-155;

(20) Garrett B., Causation, [w:] tegoż, What Is This Thing Called Metaphysics?, Routledge, London-New York 2011, s. 77-89.

(21) Loux M.J., Causation, [w:] tegoż, Metaphysics. A Contemporary Introduction, Routledge, London - New York 2006, s. 187-204;

(22) Placek T., Przyczynowość, [w:] S. T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 355-383;

(23) Iwanicki M., Dualizm psychofizyczny. Odmiany, argumenty, zarzuty, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Przewodnik po filozofii umysłu, WAM, Kraków 2012, s. 37-84;

(24) Searle J.R., Najnowsze dzieje materializmu: w kręgu tych samych błędów, [w:] tegoż, Umysł na nowo odkryty, PIW, Warszawa 1999, s. 49-87;

(25) Davidson D., Zdarzenia mentalne, [w:] tegoż, Eseje o prawdzie, języku i umyśle, PWN, Warszawa 1992, s. 163-193;

(26) Kim J., Problemy przyczynowania mentalnego, [w:] tegoż, Umysł w świecie fizycznym, IFiS PAN, Warszawa 2002, s. 39-67;

(27) Kim J., Superweniencja jako pojęcie filozoficzne, Roczniki Filozoficzne XLIX/1, 2001, s. 195-227;

(28) Crane T., Doniosłość emergencji, [w:] M. Miłkowski, R. Poczobut (red.), Analityczna metafizyka umysłu, IFiS PAN, Warszawa 2008, s. 223-244;

(29) Iwanicki M., Identyczność osobowa. Wybrane stanowiska i argumenty, [w:] S.T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 277-314;

(30) Szubka T., Realizm i antyrealizm, [w:] S.T. Kołodziejczyk (red.), Przewodnik po metafizyce, WAM, Kraków 2011, s. 519- 548.